Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 25. maj 2018

Emne: Orlov for pårørende ved opskrivning til plejebolig

Kære Alzheimerforenning,
Min mor på 87 er diganoseret med Alzheimer, og får forebyggende medicin, nu er hun ved at være der hvor hun selv ønsker at blive skrevet op til en plejebolig - jeg mener at kende til at det er muligt som nær pårørende at søge orlov mens hun venter på bolig - er det rigtigt?

Og hvordan er man stillet, betyder det at jeg overtager alle plejeopgaver, eller kan hjemmeplejen stadig komme til basale fysiske behov?

Håber I vil svare mig,
De bedste hilsener
Inge Skafsgaard


Svar fra DemensNet

Kære Inge Skafsgaard

Det er korrekt. Hvis man er tilknyttet arbejdsmarkedet, kan man  Ifølge lov om social service § 118 blive ansat af kommunen med løn i op til seks måneder, hvis man ønsker at passe en nærtstående med et betydeligt handicap eller alvorlig sygdom. Der er mulighed for forlængelse af perioden med tre måneder, hvis særlige forhold taler for det. Får man bevilget pasningsordningen, har man ret til orlov fra sit hidtidige arbejde. 

Lønnen er 22.504 kr. pr. måned. Heraf skal der tilbageholdes A-skat, AM-bidrag, lønmodtagerens eget bidrag til pension på 4%  (kommunen betaler 12%).

Der indgås en ansættelsesaftale mellem personen og kommunen, hvor de nærmere vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet beskrives, herunder periodens længde, arbejdsopgaverne, opsigelsesvarsler m.v.

Retten til "omsorgsorlov" er betinget af, at 

1)  alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde, og 

2) der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet, og 

3) kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående. 

Det er en forudsætning, at man bor sammen eller bor så tæt på hinanden, at formålet med pasningen kan opfyldes.

Ved vurderingen af plejebehovets omfang skal kommunen ikke kun medtage de timer, som der er visiteret hjælp til i hjemmet, men også den tid der medgår ved transport, deltagelse i lægebesøg, kontrol på hospital, behandling eller indlæggelse m.m.

I  forbindelse med etablering af pasningsordningen skal kommunen foretage en konkret og individuel vurdering af behovet for pleje og omsorg, herunder om der samtidig skal stilles hjælp til rådighed efter andre bestemmelser. Det kan fx være hjælp i forbindelse med pleje- og omsorgsopgaver, der kræver mere end en person, aflastning og afløsning i pasningsperioden, nødvendige tekniske hjælpemidler for at arbejdet kan udføres forsvarligt (fx lift) m.m., men det kan også være praktisk og personlig hjælp i nattetimerne og i dagtimerne. 

Du skal kontakte visitator i din mors bopælskommune.

Mange venlig hilsner

Kirsten Dyrborg, socialrådgiver

 

Svaret blev lagt på DemensNet 4. juni 2018