Kun ved hjælp af bidrag kan vi fortsætte og styrke arbejdet med Demensnet.

Brevkasse

Spørgsmål indsendt 1. august 2017

Emne: Økonomi

Min far har netop fået diagnosen Alzheimers demens. Han er 59 år (bliver 60 år i sep.) Han har indtil nu varetaget et fuldtidsjob. Han er udmattet og stresset og arbejdet er ikke udført tilfredstillende. En snarlig afskedigelse er aktuel. Han er stadig tilknyttet arbejdspladsen på goodwill, og er reelt ikke i stand til at varetage et arbejde. Han kan gå på efterløn som 63-årig. Min mor er førtidspensionist og de bor i hus. Hvorledes sikres deres vante levestandard bedst?

Skal han søge førtidspension? (Vi frygter kommunen vil trække det i langdrag med arbejdsprøvninger indtil efterlønsalderen)

Skal han under A-kasse regi og på dagpenge, og hvad sker der nær de 2 år er opbrugt?

Er en paragraf 56 relevant og realistisk?

På forhånd tak for svar

Sønnen


Svar fra DemensNet


Kære søn

Det er på mange måder en usikker fremtid I, og ikke mindst
din far, går i møde, både hvad angår din fars helbred, men også rent
arbejdsmæssigt og økonomisk.

Hvor ville jeg ønske, at jeg kunne give en helhedsorienteret
rådgivning. Men dette er ikke muligt i en brevkasse. 

Jeg vil dog prøve at hjælpe jer videre.

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge kræver at din  far
står til rådighed for arbejdsmarkedet og er tilmeldt jobcentret som
arbejdssøgende. Spørgsmålet er, om din far står til rådighed? Kontakt din fars
A-kasse for yderligere råd og vejledning.

Hvis man er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, kan man få
sygedagpenge. Er man i arbejde og får løn under sygdom, så udbetales
sygedagpengene til arbejdsgiveren. Efter arbejdsophør sker udbetalingen til
personen selv. 

Når man modtager sygedagpenge, skal jobcentret løbende følge
op på sagen. Det vil sige, at jobcentret på skal møder holde sig orienteret om
situationen og følge op og evaluere eventuelle indsatser og behandling.

Nogle faglige organisationer tilbyder råd og vejledning i
forbindelse med en sygedagpengesag. Du skal derfor undersøge om dette er en
mulighed for din far. Alt andet lige, så har kommunen pligt til at yde råd og
vejledning.

Når du skriver § 56, tænker du da Lov om dagpenge ved sygdom
og fødsel? 

Denne paragraf omhandler muligheden for at indgå en aftale
mellem arbejdstager og arbejdsgiver, hvis man som arbejdstager har en langvarig
eller kronisk lidelse og får mange dage med sygefravær. Aftalen giver
arbejdsgiveren ret til refusion med en beløb svarende til sygedagpengesatsen
fra 1. fraværsdag (og ikke først efter 30 dage). Aftalen kan indgås, når

- man har en kronisk og langvarig lidelse, og

- lidelsen i væsentligt omfang forøger fraværsrisikoen, og

- det skønnes, at sygefraværet pga. lidelsen er mindst 10
dage indenfor et år.

Alle tre punkter skal være opfyldt.

For at vurdere om man kan blive godkendt, skal kommunen
indhente de nødvendige lægeerklæringer.

Hvis din far og hans arbejdsgiver er interesseret i at få
vurderet muligheden for en § 56-aftale, så findes der en særlig blanket, som
din far og arbejdsgiveren skal udfylde sammen. Det er din fars bopælskommune,
der vurderer og træffer afgørelse. Ansøgning kan ske via www.borger.dk. Her kan du også læse mere og
sygedagpenge.

Din far kan godt søge førtidspension. Normalt vil kommunen i
forbindelse med udbetaling af sygedagpenge, vurdere, om han kan komme tilbage
til arbejdsmarkedet, og i givet fald da på hvilke vilkår. Hvis det vurderes, at
han ikke kan komme tilbage på arbejdsmakrdet kommer førtidspension på tale. Det
skal da være dokumenteret, at hans arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant
omfang, at selvforsørgelse (også med støtte - fx fleksjob) er udelukkket. 

Nedenstående fremgår af lov om social pension § 17:

Stk. 1:

Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om
førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp
efter den sociale lovgivning, jf. § 5 i lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2:

Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager
stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne
tilfælde forelægges sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for
kommunens rehabiliteringsteam jfr. dog stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer
umiddelbart efter rehabilereringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at
sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter
reglerne om førtidspension.Sammenfattende:Kontakt din fars A-kasse for yderligere råd og vejledning.

Undersøg om din fars faglige organisation tilbyder råd og
vejledning i forbindelse med en sygedagpengesag. 

Søg råd og vejledning i kommunen. De har pligt til
det. 

Brug www.borger.dk - læs
mere om sygedagpenge, § 56-aftale, førtidspension, beregning af førtidspension.

Du spørger, hvordan dine forældre sikrer deres levestandard.
Det er klogt at tage den fremtidige livssituation, herunder økonomi, op på et
tidligt tidspunkt. Spørgsmålet er bare, om dine forældre er parate til det. Så
jeg vil anbefale dig at gå forsigtigt frem. Spørg eventuelt, hvilke
overvejelser, de selv gør sig.

I langt de fleste tilfælde har det betydning for økonomien,
når kronisk  og uhelbredelig sygdom bliver et livsvilkår, især når der er
tale om en fremadskridende sygdom som Alzheimers. Din far står for at miste sit
arbejde, og dermed sit forsørgelsesgrundlag. Han skal således have en
erstatning herfor, men må regne med, at uanset hvilken offentlig ydelse, der
bliver tale om, så er den lavere end hans nuværende indkomst. Det er derfor
vigtigt at se på budgettet, om der er plads til en indtægtsnedgang, og i givet
fald i hvilken størrelsesorden. 

Vær opmærksom på, at ændringer i din fars indtægtsforhold
 (fald i indkomst) kan få betydning for din mors førtidspension. På www,borger.dk (beregn førtidspension), er det muligt at
beregne konsekvenserne.  

I skal også se på, om din far har en pensionsordning, hvor
der er invalidedækning. 

Er din far omfattet af kritisk sygdom, så undersøg om
Alzheimers er omfattet. Det er ikke altid tilfældet, men det vil være ærgerligt
ikke at undersøge muligheden. Er han omfattet af kritisk sygdom og Alzheimers
er på forsikringsselskabets "positivliste", så kan han få udbetalt et
skattefrit engangsbeløb. Beløbets størrelse varierer fra selskab til selskab.
Sygdommen skal udtrykkelig fremgå af forsikringspolicen. En forsikring ved
"visse kritiske sygdomme" er typisk oprettet et af følgende steder:

- arbejdspladsen

- fagforeningen

- pensionsselskab

- pengeinstitut

Dine forældre ønsker formentlig at blive boende i deres hus.
Kan de det, er det uproblematisk, men der skal tænkes på kort såvel  som
lang sigt. Her tænker jeg både, når der sker ændringer i deres økonomiske
forhold, men også på sigt, hvis det bliver aktuelt, at din far skal flytte i
plejebolig. Har din mor så råd til at blive boende? Når det kommer til ens
bolig, så er man utrolig sårbar, for hvad er alternativet? Er de fx skrevet op
til en lejebolig? At få en lejebolig kan være svært. Der er ofte lang ventetid,
så det kan være godt, at stå opnoteret, Man behøver ikke at være aktiv
boligsøgende, men kan stå på en passivliste, så man optjener anciennitet.


 

Du skriver at din mor modtager førtidspension. Hvis blot en
i husstanden modtager førtidspension, så er det muligt at få boligstøtte.
Boligsikring, hvis førtidspensionen er tilkendt efter 1.1.2003, og boligydelse
hvis pensionen er tilkendt før. Da de bor i ejerbolig, skal I dog være
opmærksom på, at den udbetalte ydelse skal tilbagebetale. Boligstøtte søges på www.borger.dk.

Undersøg også muligheden for indefrysning af
ejendomsskatterne. Indefrosne ejendomsskatter skal tilbagebetales. Kontakt
kommunen.

Og endelig min kæphest. Sørg for at din mor eller du har
fuldmagt, så I kan varetage din fars interesser, når han får brug for hjælp.
Der er lovgivet omkring fremtidsfuldmagter, men loven er endnu ikke trådt i
kraft. Det forventes at ske 1. september 2017, så vær opmærksom på det. Indtil
da, vil jeg anbefale, at I læser mere i Ældre Sagens håndbog "Værd at
vide" - www.aeldresagen.dk -
afsnittet Værgemål, fuldmagt m.v. og på hjemmesiden under Pårørendefuldmagter.


Sammenfattende:


Få styr på budgettet.

Beregn betydningen af indtægtsændringer i forhold til din
mors førtidspension

Undersøg om din far har en pensionsordning med
invalidedækning

Undersøg om din far er omfattet af kritisk sygdom, der
omfatter Alzheimers

Tal boligsituationen igennem, herunder opnotering til
lejebolig

Undersøg muligheden for boligstøtte

Undersøg muligheden for indefrysning af ejendomsskat

Tal med din far om, at han skal give fuldmagt.

Jeg håber, at det jeg har skrevet kan hjælpe jer videre. Jeg
ved, at det er overvældende, men det er ting, der er vigtige. Tag en ting ad
gangen. Søg råd og vejledning. Undersøg hvad der er af tilbud i form af
foredrag, deltagelse i støttegrupper m.m. Det er også en mulighed for at få
viden.

Under alle omstændigheder er du velkommen til at kontakte
Demenslinjen telefon 58505850. Linjen er åben alle hverdage i tidsrummet 9 - 15.

Mange hilsner

Kirsten Dyrborg, socialrådgiver


Svaret blev lagt på DemensNet 7. august 2017